مبلغ وام زادواج در سال 98 برای هر یک از زوجین 30 میلیون تومان با اقساط 60 ماهه بود که بر اساس لایحه بودجه که امروز 17 آذر 98 تقدیم مجلس شد ظاهرا برای امسال نیز این مبلغ و زمان بازپرداخت آن تغییری نکرده و همان 30 میلیون تومان باقی خواهد ماند.
البته لازم به ذکر است که سال گذشته نیز دولت 15 میلیون تومان سال 97 را برای وام ازدواج پیش بینی کرده بود که نمایندگان این مبلغ را افزایش داده و در نهایت 30 میلیون تومان تصویب شد.
باید تا سافند ماه منتظر بود و دید آیا امسال مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا می کند یا خیر.