تازه‌ترین مطالب…
ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

بخشنامه – ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قانون بودجه سال 1403 کل کشور

بدون دیدگاه

 26 خرداد , 1403

در راستای اجرای ماده( 68) “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” و همچنین حسب جزء( 1) بند (ث)تبصره(13) قانون بودجه سال 1403 بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام نمایند .

ماده ۱- شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات ازدواج 1-1-دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

2-1- به هر یک از زوجـــین مــبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد.
تبصـره 1 : به اسـتناد مفاد جزء (1) بند (ث) تبصـره (13) قانون بودجه سـال 1403 کل کشـور به هر یک از زوجین مبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.
تبصــره 2 : به اســتناد مفاد جزء (1) بند (ث) تبصــره (13) قانون بودجه ســال 1403 کل کشــور به متقاضـیانی که سـن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سـال و در زوجه ها زیر 23 سـال می باشـد مبلغ 350 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
تبصره 3 : کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج ها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشـور صادر شـده قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسـولگری ایران در کشور مذکور میباشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌شود.
تبصـره 4 : اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشـابه که در سایر ادیان ر سمی توسـط مراکز اقلیت‌های دینی درداخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود.
تبصره 5: پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیانی که سن آنان کمتر از 18 سال می باشد مطابق با “دســتورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشــخاص محجور در موسسـات اعتباری” قابل اقدام می باشد.
3-1- دارا بودن کارت ملی (موقت یا دائم) و کد پستی محل سکونت متقاضی.
4-1- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی چنانچه متقاضـی وام ازدواج قبلا از تسـهیلات موصوف اسـتفاده نکرده باشـد (علیرغم ازدواج دوم یا بیشـتر) می تواند از تسـهیلات قرض الحسـنه ازدواج بهره مند شوند).توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
5-1- به اسـتناد مفاد بند (ث) تبصـره (13)قانون بودجه سـال 1403 کل کشـور تسـهیلات قرض الحسـنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ 01/01/1399 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می‌شود.
6-1- با توجه به جزء( 9) بند (ث) تبصـره( 13) قانون بودجه سـال 1403 تسـهیلات مذکور از حکم موضـوم ماده (10) قانون خدمات وظيفه عمومی مصوب 29 /07 /۱363 مستثنی است.

ماده 2 – مدارک مورد نياز

1 – اصل و کپی سند ازدواج .
2 – اصل و کپی شناسنامه های ضامنین .
3 – اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دائم ) زوجین .
4 – اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دائم )ضامن .
5 – کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .
6 – کدرهگیری ده رقمی دریافتی ا ز سایت پس از مراحل ثبت نام .

ماده 3- شرايط ضامنين

حسب جزء( 8) بند) ث( تبصره(13) قانون بودجه سال 1403 پس از اعتبارسنجی متقاضیان وام ازدواج ۱۴۰۳ و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضـامن بانک‌ها و موسسـات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حسـاب یارانه یا سـهام عدالت متقاضـیان یا بسـتگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سـایر دارایی های مالی وی یا تنها دريافت يک فقره سفته و يک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

ماده 4 ـ نحوه ثبت نام و مراحل دريافت تسهيلات

1- 4 کلیه متقاضـیان ثبت نام وام ازدواج که واجد شـرایط فو ق می‌باشـند ابتدا باید از طریق سـامانه تسـهیلات قرض الحسـنه ازدواج به نشانی ve.cbi.ir ثبت نــام کرده و فرم مربو طه را تکمیل نمایند. و در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام کد رهگیری ده رقمی که کاملاً محرمانه بوده و مربوط به متقاضـی اسـت به شـماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می شود.
2- 4- متقاضـیان موظف هسـتند جهت ا طلاع از وضـعیت ثبت نام خود و همچنین مشـخصـات شـعبه تعیین شـده از ســوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تســهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قســمت “مشــاهده وضعیت” در سامانه ازدواج مراجعه نمایند.
3- 4- در صورتیکه شـعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضـی تعیین شـده باشـد موضـوع از طریق پیامک به ایشـان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر 12 روزکاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسـبت به تشـکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی اسـت در صورت عدم مراجعه متقاضـیان در زمــــان تعیین شده ثبت نـام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و می باید مجدداً ثبت نام نمایند.
4- 4- پس از تعیین شـعبه ازسـوی بانک و مراجعه متقاضـی به شـعبه تعیین شـده پذیر ش متقاضـی از سـوی بانک انجام می شـود. متقاضـیان 60 روزکاری مهلت دارند تا نسـبت به تکمیل مدارک و ارائه ضـمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و می باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند.
5-4- متقاضــیان می توانند تا قبل از تعیین شــعبه نســبت به ویرایش ا طلاعات خود در ســامانه از طریق گزینه “ویرایش ثبت نام قبلی” اقدام نمایند.
6-4- با توجه به عمومات حقوقی، نماینده قانونی متقاضیان ( اعم از ولی ،قیم یا وکیل ) با با در اختیار داشتن اسناد مثبت سمت خود می‌تواند اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات موصوف را در چارچوب اختیارات محوله و قوانین و مقررات ذیربط به عمل آورد.

ماده 5- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

– مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 10 ساله و حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزدحداکثر 4 درصد به صورت سالانه است.
– اقساط مربوطه 120 ماهه بوده و نحوه اخذ کارمزد و اقساط مذکور تابع شرایط و مقررات بانکی مربو طه ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشد.

ماده 6- دستور العمل اجرايی پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج ايثارگران

1-6- تسهیلا ت موضوع این دستورالعمل ا ز محل منابع قرض الحسنه بانک‌های عامل و به میزان دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی پرداخت می شود.
تبصره 1 : به استناد مفاد جزء ( بن د )ث( تبصره 13 قانون بودج ه سال 1403 کل کشور به هر یک اززوجین که مشمول ماد ه (50) قانو ن جامع خدمات رسانی به ای ایثارگران باشند مبلغ 600 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
تبصره 2 : به استناد مفا د جزء (1) بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و د ر زوجه ها زیر 23 سال می باشد و مشمول ماده (50) قانو ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند مبلغ 700 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
2-6- متقاضی ایثارگری می‌تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نماید که همانند سایر متقاضیان ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد.
3-6 – با توجه به ماده (50) قانو ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد ای ایثارگر مشمول صرفاً شامل خودجانبازان آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد می باشند.
4-6- مد ت بازپرداخت تسهیلات موصوف همانند سایر متقاضیان حداکثر 10 سال( 120 ماه) می باشد .
5-6- پرداخت تسهیلات موضوع این دستور العمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد.
6 -6 – رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای این تسهیلات الزامی می‌باشد.
7-6 – در راستای اجرای ماده (50) قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اعطای وام ازدواج به خانواده شهدا جانبازان و ایثارگران براساس بندهای (ز)،(ح)،و ( ط ) ماده 1 دستور العمل قانون خدمات رسانی به ایثارگران درصورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهر همندی آنان ازتسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید (برای ازدواج دوم و در صورتی که متقاضی درازدواج قبلی از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشد) مثبت درج گردد مورد اقدام قرار می‌گیرد.

‌ز) خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان(پدر مادر همسر فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.

‌ح) خانواده ايثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر فرزند و والدین آنها می‌شود.

ط) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون خدمات و امتیازات مربوط به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.

ماده 7 – مواردی که دراین دستور العمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) و آیین نامه‌های اجرایی و دستور العمل های مرتبط با آن، سایر قوانین و مقررات ذیربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه های بانک مرکزی می‌باشد .

«دستورالعمل اجرایی جزء ( 1( بند )ث( تبصره (13)قانون بودجه سال 1403 کل کشور» مشتمل بر 7 ماده در اولین جلسه فوق العاده مورخ 20/01/1403 کمسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد .

برای دانلود ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ازدواج روی لینک کلیک کنید.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا